ประกันสังคม

ประกันสังคม เล็งเพิ่มค่าทำฟัน ผู้ประกันตน 900 บาทเป็น 1,200 บาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มีการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการเบิกจ่ายกรณีทัตกรรมของสถานพยาบาลที่อยู่ในความตกลง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ทางสำนักงาน ประกันสังคม ได้รับข้อเสนอดังกล่าวแล้ว

ประกันสังคม พิจารณาเพิ่มค่าทำฟัน ผู้ประกันตน

โดยสาระสำคัญในข้อเสนอที่ให้สำนักงานประกันสังคม ใช้แนวทางในการให้สิทธิกรณีทัตกรรมแก่ผู้ประกันตน เช่น ปรับเพิ่มค่าบริการทันตกรรมจาก 900 บาทต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อกรณีที่มีการถอนฟันในซี่ที่ถอนยาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาท พร้อมกับขอเพิ่มสิทธิกรณีฟันปลอมฐานโลหะและราคาฟันปลอมทั้งปาก โดยขอเพิ่มเป็น 6,000 บาท ให้เท่ากับสิทธิกรมบัญชีกลาง รวมไปถึงการดึงข้อมูลผู้ประกันตนเพื่อความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมกรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย

ปัจจุบันนี้สถานพยาบาลเอกชน/คลินิกที่เข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตนจำนวน 2,700 กว่าแห่งทั่วประเทศ รวมไปถึงสถานพยาบาลแห่งรัฐทั่วประเทศเช่นกัน โดยให้ผู้ประกันตนโปรดสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่มีการเขียนระบุว่า “สถานพยาบาแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ไม่สำรองจ่าย” โดยผู้ประกันตนใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมได้ตามที่กำหนดโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ส่วนผู้ประกันตนที่เลือกใช้บริการสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ไม่ได้เข้าร่วมต้องทำการสำรองจ่าย สามารถนำหลักฐานที่ประกอบไปด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์